6 oktober 2018

Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Corpocon Legal B.V.  (hierna “CCL BV” of “ons” of “wij” genoemd) uw privacy respecteert en persoonsgegevens verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna “GDPR” genoemd).

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 5 mei 2018. We kunnen dit Privacybeleid eenzijdig wijzigen of updaten door deze pagina aan te passen, dus zorg ervoor dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt. Indien er substantiële wijzigingen zijn aangebracht aan dit Privacybeleid, zal een duidelijke kennisgeving beschikbaar worden gesteld op onze website.

In dit Privacybeleid leggen we uit:

welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe;
voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren;
met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
de wijze waarop uw persoonsgegevens worden beschermd;
de rechten die u als betrokkene heeft;
ons gebruik van cookies;
hoe u contact met ons kunt opnemen.

PERSONAL DATA

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die wij verwerken kunnen omvatten:

Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van het bijwonen van evenementen of vergaderingen, zoals toegang en dieetwensen;
Persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie worden vermeld.
Alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u ons kunt verstrekken of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van onderstaande redenen.

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door het verstrekken van uw visitekaartje of door het aanvragen van andere gegevens die nodig zijn voor gebeurtenissen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen bij andere bronnen, zoals de plaatselijke raadsman, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbaar beschikbare bronnen.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: o.a.

Om onze juridische diensten te verlenen;
Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates/brieven en andere marketingcommunicatie die voor u interessant kan zijn;
Het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en/of het analyseren en verbeteren van de website.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een opdracht;
Naleving van een wettelijke verplichting;
Rechtmatige belangstelling;
Uw toestemming.

BEWAARTIJD

Wij slaan uw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving in Nederland.

UITWISSELING MET ANDEREN

CCL B.V. kan uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden delen met elke onderneming die behoort tot CCL B.V. Holding.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook met derden delen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Derden die relevant zijn voor de juridische dienstverlening die wij verlenen, zoals wederpartijen, lokale adviseurs, rechtbanken, toezichthouders en overheidsinstellingen;
Derden met wie wij samenwerken, zoals toezichthouders en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Derde leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden, zoals IT-aanbieders, communicatiedienstverleners of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan de bovengenoemde derden voor de doeleinden en op de wettelijke gronden zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. CCL B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker van CCL B.V., sluit CCL B.V. met deze derde een processorovereenkomst die voldoet aan de eisen die in het GDPR zijn gesteld.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. CCL B.V. zal er in dat geval voor zorgdragen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

SECURITY

CCL B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaring. Als je vragen hebt over de veiligheid van je persoonlijke gegevens, of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met info@corpocon.com en verwijs naar onze compliance officer.

YOUR RIGHTS

U hebt als betrokkene een aantal wettelijke rechten:

Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens kunnen weigeren, bijvoorbeeld op grond van het wettelijk beroepsgeheim;

Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;

Het recht om bezwaar te maken tegen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk het recht hebben om uw verzoek af te wijzen;

Het recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en dat u het recht hebt om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

Het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hier kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij gerechtigd zijn uw gegevens te blijven verwerken, in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

COOKIES

CCL B.V. maakt gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

De website maakt wel gebruik van tracking cookies of reclamecookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen zonder uw voorafgaande toestemming via de website worden geplaatst:

Type cookie Doel
Functie asp.net_sessionid
Sxa_site functioneel
Sc_analytics_global_cookie (Sitecore) analytics
ga (Google Analytics) analytics
_gid (Google Analytics) analytics
_gat (Google Analytics) analytics
Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org

CONTACT

Heeft u meer informatie nodig of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan schriftelijk of uitsluitend via e-mail contact met ons op:
info@corpocon.com

of

Corpocon Legal B.V. XT – CCL B.V. ter attentie van Compliance Officer, PO Box 1144, 2400 BC Alphen ad Rijn, Nederland