8 oktober 2018

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en bepalingen

*

De volgende zijn de wettelijke voorwaarden van Corpocon Legal BV (CCL BV) / Uber Databreach Claim , hierna ‘UD Claim’ met betrekking tot het gebruik van haar website uber-databreach

Corpocon Legal BV is verantwoordelijk voor eventuele rechtszaken tegen Uber indien zij deze ernstige claim niet wil afwikkelen.

Handelsmerken
Uber is een geregistreerd handelsmerk van Uber International BV. Het gebruik van deze handelsmerken op de website is uitsluitend bedoeld voor product- en claimidentificatie en informatie. De term ‘Uber’ wordt in het algemeen gebruikt in de website om te verwijzen naar Uber International BV en haar gerelateerde (houdster)bedrijven in Amsterdam, Nederland. Uber is niet aangesloten bij deze website en de informatie op deze website is niet geautoriseerd of goedgekeurd door Uber of een van haar gelieerde bedrijven.

Juridische status
UD Claim is een initiatief van CCL BV dat is opgericht naar Nederlands recht en CCL BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland.

Verantwoordelijke persoon
CCL BV is verantwoordelijk voor de inhoud van de website van UD Claim.

Links
Deze website bevat af en toe links naar andere webpagina’s; het opnemen van dergelijke links betekent echter niet dat er sprake is van verwijzingen of goedkeuringen van de gelinkte entiteiten. Links naar organisaties en overheidsinstellingen worden verstrekt voor het gemak van onze lezers. UD Claim onderschrijft en is niet verantwoordelijk voor enige inhoud van derden die toegankelijk is vanaf haar website en beveelt het gebruik van de diensten van derden niet aan of onderschrijft deze niet. De links zijn toegankelijk op eigen risico van de gebruiker en de auteurs van deze website geven geen verklaringen of garanties over de inhoud of veiligheid van gelinkte websites.

Aansprakelijkheid
CCL BV / UD Claim aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor computervirussen die het gevolg zijn van het gebruik van onze website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is UD Claim niet aansprakelijk voor bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de materialen op deze website, zelfs indien UD Claim op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Schadeloosstelling
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord CCL BV / UD Claim en haar advocaten, leden, managers, leidinggevenden, functionarissen, werknemers, agenten en cessionarissen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en uitgaven), claims, schade en aansprakelijkheden met betrekking tot of in verband met uw gebruik van de website en elke schending van deze Algemene Voorwaarden.

Jurisdictie
Alle geschillen of kwesties die voortvloeien uit of verband houden met uw bezoek aan of gebruik van deze website worden beheerst door Nederlands recht, zonder rekening te houden met conflictenrecht.

Wijzigingen
CCL BV / UD Claim kan deze voorwaarden (zie onder bijlage A) te allen tijde wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving aan de gebruikers. De wijzigingen worden van kracht bij het plaatsen van de wijzigingen op de website.

Afdwingbaarheid
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen; deze bepaling blijft volledig van kracht.

ONDER A:

Voorwaarden Corpocon Legal BV / Uber Databreach Claim

Algemeen
1. 1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de persoon met de besloten vennootschap Corpocon Legal BV / U:
Onder ‘opdrachtgever’ wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de persoon met de besloten vennootschap Corpocon Legal BV / Uber Databreach Claim, hierna alleen nog “CCL” genoemd, heeft een overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten ondertekend.

2. 2. Algemeen. a:
a. Alle bestellingen worden slechts aanvaard onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door CCL is bevestigd.
b. Van het bepaalde in deze voorwaarden wordt slechts afstand gedaan indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
c. En indien een opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn niettemin slechts de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing, tenzij CCL uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
d. CCL is belast met het verlenen van rechtsbijstand in en buiten rechte, het optreden als advocaat voor letselschade en (massa)schade en het geven van juridisch advies.
e. Het staat CCL vrij de uitvoering van haar werkzaamheden uit te besteden aan derden, een en ander onverminderd de toepasselijkheid van deze eigen voorwaarden.

3. 3. Opdrachten
a. CCL behoudt zich het recht voor om, met opgave van redenen, een gegeven opdracht niet te aanvaarden of terug te geven, dit alles met inachtneming van de goede trouw.

4. 4. Aansprakelijkheid. a:
a. CCL is slechts aansprakelijk voor directe schade die is of wordt veroorzaakt door een handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel of van derden waarvan zij gebruik maakt bij de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst (of die niet worden vergoed), voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van CCL in dit kader en in ieder geval tot een maximum schadebedrag van € 250.000,00.
b. Onder directe schade wordt verstaan dat schade in direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende handelingen/verzuim.
c. CCL is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade als gevolg van gegevensverlies of het hacken van derden.
d. CCL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvoldoende medewerking van de klant, de door of vanwege de klant verstrekte gegevens, of voor immateriële schade.
e. 4. CCL bevestigt dat een aansprakelijkheid als bedoeld in lid a van dit artikel is gesloten voor een verzekerd bedrag en onder voorwaarden waarin de sector waarin CCL opereert niet ongebruikelijk is.

5. 5. Adviezen / informatie. a:
a. Door CCL aan de opdrachtgever verstrekte informatie mag niet geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever worden verkregen, noch op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst anders is overeengekomen.
b. Informatie en/of advies van CCL wordt te goeder trouw en geheel te goeder trouw verstrekt.

6.  6. GEEN GENEZING GEEN LOONKOSTEN
7.A.1 20 tot 25% max. no cure no pay fee is van toepassing
7.A.2. er zijn geen eigen (juridische) kosten voor de gedupeerde klant, tenzij er sprake is van willekeur, fraude, nalatigheid, opzettelijk misbruik, bedrog en grove opzet door deze klant.
7.A.3 Individuele overeenkomsten AVW/PoA op contractbasis worden met de klant gesloten, inclusief mandaat van vertegenwoordiging en contractondertekening. De vereiste verzoeken om inzage / kopie paspoort / ID zijn geldig.

7. 7. Klachten. a:
a. Klachten met betrekking tot de door CCL geleverde diensten kunnen uitsluitend per e-mail worden gericht aan: info@corpocon.com
b. De bewijslast voor het al dan niet tijdig (binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht) hebben gereclameerd, ligt bij de opdrachtgever.
c. Reclames die na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn worden ingediend, komen niet in aanmerking.

8. 8. Geschillen. a:
a. Van een geschil is sprake wanneer één partij verklaart dat dit het geval is.
b. Alle door CCL aangegane overeenkomsten -onder voorbehoud van het bepaalde in deze voorwaarden- worden beheerst door Nederlands recht.
c. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.

Schadevergoedingen
9. 9. Onder ‘schade’ wordt onder CCL verstaan: de schade als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde (‘schade’):
Onder ‘schade’ betekent CCL: de schade als gevolg van deze vordering is het gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde (Uber International BV) volledig aansprakelijk is.

10. 10. Kosten. a:
a. Voor alle door CCL uit te voeren (rechts)handelingen in direct verband met de multinationale schadeclaims is Uber International BV volledig aansprakelijk. Alle kosten die CCL in deze vordering voorfinanciert dienen door Uber International BV betaald te worden. Indien Uber International BV in een schikking weigert om alle (of slechts een deel van de kosten te betalen in een onderlinge afrekeningsovereenkomst) is het NCNPay 20-25% honorarium van toepassing, zullen de kosten van CCL gedeeltelijk worden vergoed. CCL zal elke klant alle kosten in rekening brengen, met uitzondering van deze NCNPay-vergoeding. CCL zal de klant nooit (dubbele) kosten in rekening brengen indien Uber International BV alle kosten betaalt, voor de klant geldt 0% vergoeding.
b. Tenzij de opdrachtgever de CCL-opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert met het oog op fraude en misleiding, worden alle kosten rechtstreeks door CCL voor rekening van de opdrachtgever gevorderd.

11. 11. Tarieven. a:
a. CCL zal nooit een hogere no cure no pay fee aan de klant aanpassen zonder wederzijdse toestemming.

Alle rechten voorbehouden onder Nederlands recht